Lemberg
Lemberg ili Lviv 1015 m
8. prosinca 2018.
građanski neposluh
Građanski neposluh
12. prosinca 2018.