Edmund Hillary i Tenzing Norgay 1953

Edmund Hillary i Tenzing Norgay 1953